Dziecko

Delta symbol

Jednym z symboli używanych w matematyce i naukach ścisłych jest symbol delty. Delta to – dhelta, δελτα, pisana Δδ. Ten symbol oznacza część wartości liczbowej, na przykład ładunek częściowy w chemii molekularnej. Symbol delta jest pisany głównie dużymi literami, ale może być również używany małymi literami.

Delta co oznacza Δ

Wielka litera delta (D) oznacza wyróżnik równania wielomianowego. Często oznacza to również „zmianę”.

Delta można znaleźć w różnych zastosowaniach, w tym w nauce i matematyce. Służy do opisywania różnych rzeczy, takich jak zmiana makroskopowa, niepewność zmiennej fizycznej lub operator różnicy w równaniach matematycznych. W fizyce symbol Delta jest powszechnym symbolem zmiany.

Zobacz też artykuł jak obliczyć procent. Już nigdy nie będziesz mieć problemów z procentami.

Mały symbol Delta jest często używany w naukach aktuarialnych do reprezentowania siły procentowej. Może być również używany w formule wyceny opcji Blacka-Scholesa do reprezentowania stopy dywidendy. Reprezentuje również stopę amortyzacji zagregowanego kapitału akcyjnego w makroekonomii.

Mała litera delta jest również używana do reprezentowania ładunków częściowych w chemii. W fizyce jest również używany do symbolizowania przesunięcia chemicznego w jądrowym rezonansie magnetycznym.

Małe litery delta oznaczają częściowy ładunek w chemii molekularnej

W świecie chemii molekularnej mała litera delta (d) oznacza ładunek dodatni lub ujemny. Dipol to asymetryczny rozkład elektronów między dwoma atomami w wiązaniu chemicznym. Jednak d jest trochę mylące.

Ładunek częściowy jest wynikiem mechaniki kwantowej związanych elektronów. To nie jest naruszenie triumwiratu ładunku, wirowania i fali. Jest to raczej użyteczna właściwość stref w rozkładzie elektronów. Na przykład skala Paulinga pokazuje, że atom wodoru ma częściowy ładunek dodatni, podczas gdy cząsteczka tlenu jest nieco bardziej ujemna.

Im wyżej na drabinie elektroujemności, tym wyraźniejszy efekt. Ładunek częściowy jest iloczynem trójwymiarowego kształtu orbitalu wiążącego.

Mała litera delta oznacza pozwanego w chemii molekularnej

Mała litera Delta oznacza funkcjonalną pochodną w rachunku różniczkowym. Podobnie, jest to użyteczny symbol częściowego ładunku w chemii molekularnej. Podobnie jest również używany do wskazania stopy amortyzacji zagregowanego kapitału akcyjnego w makroekonomii.

Oprócz tego, że jest symbolem podjednostki syntazy ATP, Delta jest ważną częścią równania reakcji chemicznych. Delta to nie tylko pojedyncza cząsteczka, ale zbiór cząsteczek, które zostały ze sobą połączone. Ponadto mała litera Delta oznacza odpowiednią podjednostkę sektora F1 w syntazie ATP. Jest to nie tylko ciekawostka matematyczna, ale także wskazuje względną elektroujemność różnych atomów w cząsteczce.

Delta jest również użytecznym symbolem wielu systemów elektrycznych. Jego najbardziej oczywiste zastosowanie dotyczy elektromagnetyzmu, ale jego etymologia wykracza poza prąd elektryczny i obejmuje odpychanie i przyciąganie.

Niestandardowy format liczbowy wyświetla symbol delty z wartością liczbową

Jeśli szukasz łatwego sposobu wyświetlania symboli delta i wartości liczbowych, możesz rozważyć niestandardowy format liczb w programie Excel. Ta funkcja umożliwia ustawienie symbolu, który będzie wyświetlany na podstawie zmiany liczby w komórce.

Oprócz znaku delta możesz użyć różnych formatów, aby stworzyć unikalny system numeracji dla swoich arkuszy kalkulacyjnych Excel. Jest to bardzo pomocne, gdy trzeba mieć spójny symbol sparowany z systemem numeracji.

Aby rozpocząć, najpierw upewnij się, że masz zainstalowaną i włączoną klawiaturę numeryczną. Jeśli tego nie zrobisz, możesz użyć klawisza Fn, aby uzyskać dostęp do cyfr u góry klawiatury.

Następnie przejdź do kategorii Niestandardowe. Z rozwijanego menu wybierz wybrany system numeracji.

Czcionki konwertujące na alfabet grecki

Zestawy czcionek konwertowane na alfabet grecki to świetny sposób na dostęp do szerokiej gamy greckich znaków w różnych formatach. Należą do nich ligatury, znaki diakrytyczne i znaki specjalne.

Alfabet grecki jest alfabetem wywodzącym się z pisma fenickiego. Był używany do pisania języka greckiego od VIII wieku pne. Istnieje wiele lokalnych odmian alfabetu greckiego, takich jak warianty form archaicznych. Większość z tych lokalnych odmian nie ma złożonych akcentów politonicznych.

We współczesnej grece ortografia monotoniczna została wprowadzona w 1982 r. W tej ortografii akcenty na pierwszej literze są umieszczane z kropką (.). Diaereza jest oznaką stresu.

Klasyczna greka używa szerokiej gamy ligatur do oznaczania liter. Należą do nich kręcone daszkiem, spiritus asper i indeks dolny jota.